ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ЗАПИСВАНЕ

1. Курсистите се записват по телефон или и-мейл посочени в секцията Kонтакти на сайта на Школа за езикови курсове по испански език LENYKA.
2. Запазеното място се пази без внесена предплата 5 работни дни.
3. До започване на курса следва да бъде заплатена 100% от таксата

4. Заплащане на таксата:

- По банков път

Леника ЕООД

IBAN: BG97UBBS88881000938547 в ОББ

 

II. ТАКСА

1. Таксите за отделните нива са посочени в ценоразписа на езиковата школа поместен на сайта www.lenyka.com
2. Таксата включва:
- учебните часове предвидени за всяко от нивата
- проверка и оценка на текущите тестове
- проверка и оценка на финален тест за всяко отделно ниво на определената в графика на курса дата
- еднократно издаване на сертификат за успешно завършване на съответното ниво
- допълнителни учебни материали, които се раздават от преподавателя по време на курса
3. Учебниците, учебните тетрадки и дисковете се заплащат отделно.

ІІІ. ВХОДЕН ТЕСТ

1. За кандидати, които не са посещавали предходно ниво в Езикова школа LENYKA попълването на входен тест е задължително. Явяването на този тест е безплатно.
2. Кандидатите могат да се включат в съответното по-високо ниво, ако имат най-малко 50% верни отговори на въпросите от по-ниското ниво.
3. Входните тестове се попълват от понеделник до петък в рамките на работното време на езикова школа LENYKA, след предварително уговорен час за това.
4. Кандидатът се информира за резултата на следващия работен ден.

ІV. СПЕЦИФИКА НА ГРУПОВОТО ОБУЧЕНИЕ

1. Курсовете се водят по предваритено заложена и одобрена от ръководството учебна програма, с която всеки заинтересован може да се запознае в администрацията на езиковата школа.
2. Избирайки групова форма на обучение, курсистът приема съобразно поведение на колегиалност и толерантност към другите курсисти в групата.

V. ВКЛЮЧВАНЕ В ГРУПА СЛЕД НАЧАЛОТО НА КУРСА

1. Включване в започнал курс е възможно в рамките на свободните места, като попълването на входен тест е задължително.
2. Не се допуска включване на курсисти, чиито познания не отговарят на съответното ниво на обучение.
3. Пропуснатите начални часове не се приспадат от цената.

VІ. ПРЕМЕСТВАНЕ В НОВА ГРУПА

1. Преместване в нова група след началото на курса е допустимо само по уважителни причини, изразени в писмен вид в срок до 1 седмица от началото на курса, при наличие на свободни места, в рамките на същата учебна година.
2. Преместване поради предварително несъобразена от курсиста негова заетост, която съвпада със занятията му в езикова школа LENYKA не се счита за уважителна причина за преместване и не дава право на възстановяване на внесената до момента такса.
3. При преместване в курс с по-висока такса, кандидатът доплаща разликата в цената.

VІІ. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В КУРС

1. Отказ преди началото на курса
- Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най-късно 14 (четеринадесет) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 150 лв.
- При заявяване на отказ в рамките на седем дни до началото на курса таксата се връща като се удържа административна такса в размер на 40 % от пълната такса. Таксата се връща на следващия ден след като е заявено искането.
2. Отказ след началото на курса (датата на първото занятие)
- При отказ след началото на курса курсистът няма право на възстановяване на внесената до момента такса.

VІІІ. ФИНАЛЕН ТЕСТ

1. В края на всяко ниво е предвиден финален тест върху материала от съответното ниво.
2. Преподавателят е длъжен да информира курсистите относно вида на компонентите, които съдържа теста и системата за оценяване на резултатите.
3. Финален тест с общ резултат над 70% верни отговора се счита за успешно издържан.
4. Резултатът от финалния тест се обявява един ден след полагане на теста.
5. Финалният тест е безплатен, когато се полага от цялата група на определената в програмата дата. Курсист, който не е издържал финалния тест не получава сертификат.
6. Самостоятелно полагане на финален тест:
- Курсист, който желае да положи финален тест самостоятелно, на дата различна от обявената в програмата на курса, заявява това не по-късно от два дни преди желаната дата за полагане на тест.
- В този случай таксата за полагане на теста е 50 лв.
7. Повторно полагане на финален тест:
- Курсист, който не е издържал финалния тест или желае да повиши резултата си има право да положи повторно финален тест.
- В този случай таксата за полагане на теста е 50 лв.